Dokumenty szkolne
Tu można znaleźć ważne dokumenty wypracowane przez szkołę. Zawarte są w nich przepisy dotyczące sposobu oceniania pracy i zachowania uczniów oraz przedstawiają program wychowawczy, realizowany przez naszą szkołę.

Założenia programu wychowawczego I KLS

I.   Koncepcja wychowania
II.  Cele i zadania wychowawcze liceum
III. Zadania nauczycieli
IV.  Rola rodziców
V.   Metody pracy wychowawczej
VI.  Zwyczaje i obyczaje szkolneI. Koncepcja wychowania

        Wychowanie w I Katolickim Liceum Społecznym oparte jest na chrześcijańskiej koncepcji wychowania, wyrastającej z Ewangelii i wychowawczych doświadczeń Kościoła, a także na współczesnych doświadczeniach myśli pedagogicznej. Dla realizacji celów szkoła przyjmuje następujące założenia organizacyjne:

 • codzienna wspólna poranna modlitwa
 • jedna godzina wychowawcza w tygodniu
 • wspólne spędzanie przerw między lekcyjnych przez nauczycieli i uczniów
 • spotkania pozalekcyjne w ramach wyjść do teatru, kina, na wystawy
 • wyjazdy na rekolekcje
 • wycieczki szkolne
 • comiesięczne zebrania z rodzicami dla omówienia procesów wychowawczego i dydaktycznego
 • konsultacje nauczycieli, psychologa szkolnego, księdza prefekta i rodziców dotyczące przebiegu procesu wychowawczego w szkole
góra strony      Założenia programu wychowawczego

II. Cele i zadania wychowawcze liceum

        Szkoła kształci młodzież w zakresie liceum ogólnokształcącego w duchu wartości chrześcijańskich i narodowych, zgodnie z nauką Kościoła i najlepszymi tradycjami patriotycznymi.

        Szkoła stara się wychowywać ludzi, którzy w codziennej praktyce, w życiu osobistym i społecznym, realizują wskazania Ewangelii.

        Celem szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów i przygotowanie ich do samodzielnego życia oraz godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła.

        Cele i zadania szkoła realizuje umożliwiając uczniowi:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości
 • dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia bądź wykonywania zawodu
 • rozwijania zainteresowań, realizowania indywidualnych programów nauczania
góra strony      Założenia programu wychowawczego

III. Zadania nauczycieli

        Szkoła oczekuje, że pracujący w niej nauczyciele będą dla swoich wychowanków prawdziwymi mistrzami na ścieżkach nauki i wiary. Dlatego szkoła zobowiązuje nauczycieli do:

 • życia wiarą, które objawia miłość i promieniuje dobrem
 • pielęgnowania życia wewnętrznego
 • rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych
 • prezentowania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych i ich doskonalenia
 • twórczego kształtowania osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązanie z nimi bliskiego i przyjacielskiego kontaktu oraz stawiania wymagań proporcjonalnie do możliwości ucznia
 • pracy z uczniami nieograniczającej się tylko do terenu samej szkoły i czasu lekcyjnego
 • udziału w dniach skupienia, rekolekcjach formacyjnych w każdym roku szkolnym.
góra strony      Założenia programu wychowawczego

IV. Rola rodziców

        Szkoła realizuje swoje zadania wychowawcze we współpracy z rodzicami, których wspomaga w trudnym dziele wychowania, pamiętając jednak, że to rodzina jest pierwszym i najważniejszym miejscem formacji dzieci, edukując je poprzez miłość.
        Cele te są realizowane zwłaszcza przez ciągły kontakt telefoniczny i osobisty rodziców z wychowawcą.

góra strony      Założenia programu wychowawczego

V. Metody pracy wychowawczej

        Za ojcem Jackiem Woronieckim uznajemy, że najważniejszą dyrektywą metodyczną w pracy wychowawczej jest nauczanie słowem a wychowywanie czynem. Sprzyjają temu zwłaszcza:

 • kontakty osobowe
 • rozmowa
 • dyskusje i warsztaty
 • wspólne przedsięwzięcia pozaszkolne

        Rozwojowi wychowanków sprzyja także zastosowanie nowoczesnych metod nauczania:

 1. angażowanie bliskiego, osobistego kontaktu
 2. położenia akcentu na sprawności i umiejętności
 3. uczynienie z wiedzy narzędzia, a nie celu, celem nauczania jest uczeń
 4. oparcie nauczania na zainteresowaniach
 5. aktywizacja poprzez wprowadzenie metod warsztatowych
 6. ukazywanie wiedzy jako części większej całości
 7. wskazywanie na celowość uczenia się, motywacja
 8. oparcie wiedzy na doświadczeniu
 9. nieinformowanie, a stwarzanie sytuacji

        W procesie edukacji wychowanie wiąże się też z kształceniem tzw. umiejętności kluczowych, to jest umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 3. efektywnego współdziałania w zespole
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 5. operowania informacjami i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
góra strony      Założenia programu wychowawczego

VI. Zwyczaje i obyczaje szkolne

        Zadania wychowawcze szkoła realizuje także poprzez podtrzymywanie i rozwijanie własnej tradycji:

 • codzienną poranną wspólną modlitwę
 • uroczyste obchodzenie świąt kościelnych
 • adwentowy dzień skupienia oraz rekolekcje wielkopostne
 • opłatek ogólnoszkolny i opłatki klasowe
 • śniadanie wielkanocne
góra strony      Założenia programu wychowawczego
Kryteria oceniania w I KLS

Kryteria oceniania z języka polskiego      plik pdf

Kryteria oceniania z języka angielskiego      plik pdf

Kryteria oceniania z języka niemieckiego      plik pdf

Kryteria oceniania z historii      plik pdf

Kryteria oceniania z matematyki      link

Kryteria oceniania z chemii      1 plik pdf   2 plik pdf

Kryteria oceniania z fizyki      plik pdf

Kryteria oceniania z geografii      plik pdf

Kryteria oceniania z biologii      plik pdf

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczństwie      plik pdf

Kryteria oceniania z wiedzy o kulturze      plik pdf

Kryteria oceniania z informatyki      plik pdf


góra strony

Skontaktuj się z nami
I Katolickie Liceum Społeczne
00-728 Warszawa
ul. Bobrowiecka 9
Budynek C, I piętro

Tel: 783-201-101
      22-643-53-38
sekretariat@szkola-online.pl
dyrektor@ikls.edu.pl

Logowanie do platformy moodle IKLS

moodle.ikls.edu.pl
Logowanie do dziennika elektronicznego Vulcan

https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawaursynow
Odwiedź nas w serwisie Facebook i polub naszą stronę

https://www.facebook.com/ikatolickieliceumspoleczne
Działalnośc Fundacji im. S.Konarskiego
fundacjakonarskiego.pl
szkola-online.pl
palackobylin.pl
MIDN