Nauczyciel: Anna Kazimierczuk

Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

OCENA % SUMY PUNKTÓW:

 • Niedostateczny 0 – 30%
 • dopuszczający 31 – 50%
 • dostateczny 51 – 70%
 • dobry 71 – 85%
 • bardzo dobry 86 – 96%
 • celujący 100% 

Wymagania na poszczególne oceny:

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania danej klasy.
 •  Wykazuje samodzielne i twórcze podejście do przedmiotu.
 • Uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.
 • Aktywnie uczestniczy w każdej lekcji i bierze udział w jej przygotowaniu.
 • Z prac kontrolnych otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania.
 • Aktywnie uczestniczy w lekcji.
 • Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Wykazuje się zadowalającym stopniem opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania.
 • Nie zawsze uczestniczy w zajęciach.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował wiadomości i umiejętności w stopniu ograniczonym do treści podstawowych.
 • Pracuje niesystematycznie, zdarzają mu się nie przygotowania do lekcji.
 • Nie zawsze wykazuje inicjatywę do rozwiązywania zadań.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Ma trudności w przyswojeniu sobie wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.
 • Jest często nieprzygotowany do zajęć.
 • Rzadko wykazuje inicjatywę i chęć do podejmowania zadań,
 • Zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie przyswoił sobie nawet w minimalnym stopniu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.
 • Nie wykazuje inicjatywy i chęci w podejmowaniu zadań.
 • Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

Oceniane wiadomości i umiejętności:

Wiadomości przedmiotowe:

 • Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych. b. Umiejętności przedmiotowe:
 • Planowanie prostych doświadczeń.
 • Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów.
 • Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych.
 • Porównywanie i wnioskowanie.
 • Wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie.
 • Korzystanie z różnych środków informacji.

Umiejętności ponadprzedmiotowe:

 • Praca w grupie.
 • Dyskusja.
 • Aktywność na lekcji.
 • Odpowiedzialność za podjęte zadania.
 • Kreatywność.

Podstawą oceny są:

 • Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów.
 • Krótkie wypowiedzi pisemne ( kartkówka z trzech ostatnich tematów).
 • Prace pisemne: sprawdziany, referaty .
 • Prace domowe.
 • Aktywność na lekcji.

Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie obowiązujące sprawdziany muszą być zaliczone pozytywnie. W przypadku nieobecności ucznia lub uzyskania oceny niedostatecznej uczeń zalicza dany materiał w ciągu najbliższych 2 tygodni, w formie ustalonej przez nauczyciela (najczęściej praca pisemna). W razie niedotrzymania tego terminu uczeń traci możliwość poprawy oceny, a w przypadku jej braku nauczyciel traktuje niezliczony sprawdzian jako ocenę niedostateczną.

Uczeń musi uzyskać co najmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną. W jej trakcie uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu trzech wcześniejszych tematów.

Uczeń powinien systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.

W ćwiartce uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowania do zajęć (na początku lekcji). Zwalnia ono ucznia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki i pracy domowej z poprzednich zajęć. Zgłoszenie kolejnego nieprzygotowania skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

Ocena semestralna i na koniec roku szkolnego nie jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen, lecz średnią ważoną (największą wagę mają oceny z pisemnych sprawdzianów wiadomości).