Nauczyciel: Robert Kużawa

Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

OCENA % SUMY PUNKTÓW
niedostateczny 0 – 30
dopuszczający 31 – 50
dostateczny 51 – 70
dobry 71 – 90
bardzo dobry 91 – 99
celujący 100

W  semestrze  uczeń  powinien  uzyskać  oceny  za  następujące  formy  sprawdzania  jego wiadomości i umiejętności:

 • pisemny sprawdzian wiadomości,
 • krótkie wypowiedzi pisemne (kartkówki z zakresu ostatniej lekcji),
 • odpowiedź ustna,
 • prace domowe,
 • aktywność i praca na lekcji.

W roku szkolnym obowiązuje kilka pisemnych sprawdzianów w formie testów. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie obowiązujące sprawdziany muszą być zaliczone pozytywnie. W przypadku nieobecności ucznia lub uzyskania oceny niedostatecznej uczeń zalicza dany materiał w ciągu najbliższych 2 tygodni, w formie ustalonej przez nauczyciela (najczęściej praca pisemna). W razie niedotrzymania tego terminu uczeń traci możliwość poprawy oceny, a w przypadku jej braku nauczyciel traktuje niezliczony sprawdzian jako ocenę niedostateczną.

Uczeń musi uzyskać co najmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną. W jej trakcie uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu jednego poprzedniego tematu.

Uczeń powinien systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.

W semestrze uczeń może zgłosić 2 w kl. I oraz 3 w kl. II i III nieprzygotowania do zajęć. Zgłoszenie tego faktu winno być dokonane na początku lekcji (najlepiej po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela). Zwalnia ono ucznia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki i pracy domowej z poprzednich zajęć. Zgłoszenie kolejnego nieprzygotowania skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

Ocena semestralna i na koniec roku szkolnego nie jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen, lecz średnią ważoną (największą wagę mają oceny z pisemnych sprawdzianów wiadomości).

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania geografii,
 • jest wnikliwym obserwatorem otaczającego świata,
 • bada samodzielnie interesujące go dziedziny geografii i dokonuje ich opisu,
 • gromadzi i integruje zdobytą wiedzę,
 • biegle posługuje się zdobytą wiedzą,
 • stosuje odpowiednie metody w rozwiązywaniu problemów występujących w nowym, nieznanym kontekście,
 • osiąga sukcesy w konkursach geograficznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę praktyce,
 • interesuje się światem, jego różnorodnością i bogactwem,
 • rozumie zależności istniejące w środowisku przyrodniczym Ziemi,
 • w swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze zorganizowany,
 • wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami środowiska geograficznego,
 • udziela poprawnych, logicznych odpowiedzi na typowe pytania,
 • stosuje podstawowe pojęcia geograficzne,
 • potrafi poprawnie rozwiązywać typowe zadania geograficzne,
 • w swojej pracy stara się być staranny,
 • jest otwarty na uwagi i sugestie nauczyciela.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się geografii,
 • poprawnie stosuje zdobytą, podstawową wiedzę, czasami przy pomocy nauczyciela,
 • jest wytrwały pomimo trudności,
 • w przypadku trudności, poszukuje pomocy w rozsądny sposób.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy geograficznej, w ciągu dalszej nauki,
 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania geograficzne o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
 • określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z geografii.