Nauczyciel: Marta Okraj – Tymków

Ocena roczna będzie średnią z ocen kwartalnych. Oceny kwartalne będą uwzględniały następujące rodzaje aktywności i prace uczniów:

 • klasówki
 • kartkówki
 • praca na lekcji
 • prace pisemne (praca w klasie i w domu)
 • odpowiedź ustna
 • prace domowe

Najważniejsze do wystawiania prac rocznych są prace klasowe.

Przygotowanie do zajęć:

Każdy uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć (posiadanie podręcznika, ćwiczeń, zeszytu, odrobienie pracy domowej). Możliwe jest zgłoszenie dwóch nieprzygotowań w każdej kwarcie. Każde kolejne nieprzygotowanie będzie równoznaczne z oceną niedostateczną.

System popraw:

Wszystkim uczniom przysługują dwa terminy sprawdzianów : pierwszy i poprawkowy – mogą oni wykorzystać oba te terminy (wówczas wybierany jest wynik wyższy z dwóch), albo tylko jeden.

Poprawę należy napisać w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. Można poprawiać oceny 1-3.

Oceny z odpowiedzi, kartkówek i z aktywności zasadniczo nie podlegają poprawom. Uczniowie mogą jednak podwyższyć swoją ocenę kwartalną poprzez napisanie np. dodatkowej pracy czy udzielenia dodatkowej odpowiedzi.

Prace pisemne uczniowie mają obowiązek poprawić, jeśli zażąda tego nauczyciel.

Procentowe przeliczenie ocen:

 • 0-29 – niedostateczny
 • 30-49 – dopuszczający
 • 50-69 – dostateczny
 • 70-90 – dobry
 • 91-98 – bardzo dobry
 • 99-100 – celujący