Nauczyciel:

1. Co oceniamy?

Ocenie podlegają:

 1. sprawdziany (również w wersji elektronicznej),
 2. kartkówki,
 3. odpowiedzi ustne,
 4. wypowiedzi pisemne,
 5. fonetyka,
 6. elementy aktywności: prace domowe, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć (posiadanie podręcznika, zeszytu i innych potrzebnych materiałów),
 7. inne (prace projektowe, prezentacje).

2. Jak oceniamy?

 1. Uczniowie mają prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu półrocza. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji.
 2. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianów. Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę wspólną dla całego oddziału.
 3. W wypadku choroby ucznia lub innych zdarzeń losowych uczeń może napisać lub poprawić sprawdzian indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprawy z nauczycielem.
 4. W wypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z niedozwolonych pomocy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny ze sprawdzianu bez możliwości poprawy.
 5. Sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka, których uczeń nie napisał, są pracami niezaliczonymi (w dzienniku elektronicznym oznaczone będą literami BZ).
 6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela przedmiotu niezwłocznie po powrocie do szkoły z gotowością zaliczenia materiału, a nauczyciel decyduje o potrzebie, formie i terminie zaliczenia.
 7. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu w terminie wspólnym dla całej klasy. Uczeń mający nieobecność nieusprawiedliwioną na danym sprawdzianie ma prawo tylko do jednego terminu pisania sprawdzianu.
 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie lub jego poprawie ma on prawo napisać sprawdzian indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu ustalenia terminu.
 9. Uczeń powinien poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, może poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę dopuszczającą. W przypadku, gdy uczeń poprawia sprawdzian, zarówno ocena z poprawianego sprawdzianu, jak i ocena z poprawy, są brane pod uwagę i liczone jako oceny cząstkowe do średniej ocen. Jeżeli uczniowi nie uda się poprawić oceny ze sprawdzianu, ocena z poprawy nie jest brana pod uwagę.
 10. Przy pisaniu sprawdzianu w pierwszym terminie i poprawianiu go kryteria oceniania pozostają takie same.
 11. Sprawdziany i kartkówki są oceniane według następującej skali procentowej:
OCENA SKALA PROCENTOWA
celujący do 100%
bardzo dobry + do 97%
bardzo dobry do 94%
dobry + do 89%
dobry do 84%
dostateczny + do 79%
dostateczny do 74%
dopuszczający + do 64%
dopuszczający od 50% do 59%
niedostateczny mniej niż 50%
 1. Wypowiedzi ustne oceniane są według następujących kryteriów:
 • zgodność wypowiedzi z tematem,
 • płynność i spójność wypowiedzi,
 • bogactwo językowe,
 • poprawność fonetyczna,
 • poprawność gramatyczna.
 • Elementy aktywności mogą być oceniane w formie „plus”, „minus”, gdzie trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą i trzy minusy ocenę niedostateczną.
 • Uczeń korzystający na lekcji z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych, lub trzymający takie urządzenia w widocznym miejscu bez zgody nauczyciela dostaje każdorazowo ocenę niedostateczną z pracy na lekcji (aktywność).

3. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej

 1. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych.
 2. Elementy oceny śródrocznej/rocznej:
  WAGA
Sprawdzian 6
Kartkówka 3
Wypowiedź pisemna 3
Odpowiedź ustna 3
Projekt/Prezentacja 3
Praca domowa (zadanie) 1
Aktywność 1
Fonetyka 1
 1. Ocena śródroczna/roczna wyliczana jest zgodnie ze średnią ważoną.
 2. Ocena śródroczna/roczna jest wystawiana według schematu:
OCENA ŚREDNIA WAŻONA
celujący od 5,30
bardzo dobry od 4,60
dobry od 3,60
dostateczny od 2,60
dopuszczający od 1,60
niedostateczny poniżej 1,60

4. Zaliczenie pierwszego półrocza

 1. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z pierwszego półrocza, jest zobowiązany zaliczyć półrocze w ciągu trzydziestu dni roboczych od jego zakończenia.
 2. Otrzymaną cenę z zaliczenia wpisujemy do e-dziennika z wagą 6, z adnotacją: „zaliczenie pierwszego półrocza”.
 3. Ocena ta jest liczona do średniej, ale nie wlicza się do liczby sprawdzianów w drugim półroczu.

5. Warunki konieczne do spełnienia, aby uzyskać ocenę dopuszczającą na półrocze i/lub na koniec roku

 1. Co najmniej jedna odpowiedź ustna w roku oceniona co najmniej na ocenę dopuszczającą.
 2. Właściwy stosunek do przedmiotu (patrz elementy aktywności).
 3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej/rocznej jest zaliczenie wymaganej ilości sprawdzianów w każdym półroczu u każdego nauczyciela:
2-3 sprawdziany w półroczu 1 sprawdzian może być niezaliczony

6. Opis wymagań na ocenę dopuszczającą (uczeń spełnia następujące wymagania)

 • jego średnia ocen wynosi 1,6 w każdym półroczu i na koniec roku;
 • pracuje systematycznie;
 • ma opanowane wiadomości i umiejętności niezbędne do przyswojenia materiału w dalszych klasach;
 • posiada umiejętność rozwiązywania prostych zadań gramatycznych i leksykalnych z pomocą nauczyciela;
 • pisze sprawdziany i kartkówki zawierające powyżej 50% poprawnych odpowiedzi;
 • jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania w sposób krótki, z minimum poprawności gramatycznej i leksykalnej;
 • rozumie typowe i proste wypowiedzi.