Nauczyciel: Dariusz Wyżlic

1. ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom zasady przedmiotowego systemu oceniania.
 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (również i rodzic) otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustala się w terminach i skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 6. Na ocenę semestralna i roczna z Wiedzy o kulturze składa się:
 • wiedza merytoryczna,
 • posługiwanie się terminologia właściwa przedmiotowi,
 • umiejętność uzasadniania, argumentowania,
 • sposób rozwiązywania problemów,
 • kreatywność, umiejętność komunikowania.

2. ZASADY OCENIANIA:

Prace pisemne:

 • zadania domowe w formie dłuższej wypowiedzi – referatu, opisu, notatki, wypracowania, albo w formie odpowiedzi na postawione pytania – łącznie do 6 prac w roku szkolnym.
 • wyznaczone przez nauczyciela prace podlegają ocenie.
 • przy ocenie pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczna, zawartość rzeczowa, wkład pracy ucznia, spójność językową oraz poprawność ortograficzna.

Kartkówki:

 • 5-10 minutowe kartkówki z ostatnich trzech lekcji bieżących – łącznie do pięciu w semestrze;
 • kartkówki są przez nauczyciela zapowiadane wcześniej,
 • kartkówka może obejmować również materiał ostatniej pracy domowej,
 • zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia ucznia z pisania kartkówki,
 • ocena uzyskana z kartkówki wyjątkowo może podlegać poprawie. O tym, która kartkówka może być poprawiona decyduje Nauczyciel.

Sprawdziany:

 • sprawdziany przeprowadza się po zrealizowaniu każdego działu programowego i obejmują one partie materiału składającą się na zakres danego działu programowego;
 • sprawdzian powinien być zapowiedziany, co najmniej tydzień przed terminem i poprzedzony lekcja powtórzeniowa;
 • uczeń zawsze wie ile może otrzymać punktów i za co przy ocenie danego sprawdzianu;
 • w przypadku nie pisania sprawdzianu, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek napisać go w określonym przez nauczyciela terminie, jeśli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z oceną niedostateczną;
 • termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia;
 • prace pisemne ( w tym kartkówki i sprawdziany) są punktowane zgodnie z WSO.

Stopnie:

Stopnie szkolne oblicza się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:

 • 0% -29% -niedostateczny
 • 30% -50% -dopuszczający
 • 51% -70% -dostateczny
 • 71% -90% -dobry
 • 91% -96% -bardzo dobry
 • 97-100% – celujący

Ocena niedostateczna – poprawianie:

Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczna ma prawo do jej poprawy w ciągu pierwszego tygodnia od oddania przez nauczyciela ocenianych prac.

Przypadki szczególne:

W uzasadnionych przypadkach (na przykład choroba) należy poprawić ocenę niedostateczną w maksymalnym terminie dwóch tygodni od momentu oddania prac uczniom.

Pierwsza ocena, to jest niedostateczna, jest odnotowana w dzienniku obok poprawianej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Poprawa sprawdzianu odbywa się tylko raz w formie pisemnej.

3. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI:

 • uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach;
 • za aktywne uczestniczenie w lekcji –  uczeń może otrzymać nawet ocenę „bardzo dobry” wpisaną do dziennika.
 • brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela,
 • oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować ocena niedostateczna wpisana na danej lekcji do dziennika.

4. NIEPRZYGOTOWANIE:

 • uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu semestru,
 • zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje nie tylko brak opanowania wiadomości z ostatnich  trzech lekcji, ale również brak zadania domowego, oraz brak wymaganych pomocy  naukowych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy i inne);
 • nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuz po przerwie i  przywitaniu się nauczyciela z klasa – nie jest wymagane wtedy podanie przyczyny  nieprzygotowania.

5. ZESZYT PRZEDMIOTOWY:

 • uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji Wiedza o kulturze i prowadzenia go systematycznie;
 • nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego ucznia w każdym czasie, stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną z wpisem do dziennika.

6. DALSZE POSTANOWIENIA:

 1. Każdej z wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia powinna odpowiadać jedna ocena cząstkowa w dzienniku.
 2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia w nauce cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja i systematyczność.
 3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika i zeszytu przedmiotowego.
 4. Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe i nadprogramowe.
 5. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej na piśmie nieobecności.
 6. Uczeń ma prawo zadać od nauczyciela uzasadnienia otrzymanej oceny, w razie wątpliwości i niejasności.
 7. Nauczyciel w wyznaczonym terminie udziela rodzicom informacji o ocenach bieżących i postępach ucznia w nauce.

7. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:

OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w stopniu koniecznym, pozwalającym na kontynuacje nauki na wyższym szczeblu, nie jest w stanie kontynuować nauki w klasie programowo wyższej. Nie rozumie podstawowych wiadomości, ujętych w planie wynikowym, myli je. Nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać problemu o elementarnym stopniu trudności. Nie opanował najważniejszych pojęć, wydarzeń, nazwisk i innych podstawowych faktów. Ma poważne trudności w samodzielnym posługiwaniu się podstawowymi źródłami informacji. Nie zna przyczyn ani skutków wydarzeń omawianych zjawisk. Posługuje się bardzo nielicznymi terminami wiedzy o kulturze, często błędnie. Zeszyt przedmiotowy prowadzi bardzo niesystematycznie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń, na lekcjach jest bierny. W ciągu roku szkolnego wykazuje frekwencję niższą niż 50%. Pomimo działań wspomagających ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń ma poważne braki w wiedzy i umiejętnościach przedmiotowych; przyswoił je w stopniu nieco poniżej wymagań programowych. Spore braki wiedzy w zakresie podstawy programowej nie uniemożliwiają mu jednak dalszej edukacji przedmiotowej w klasie programowo wyższej i nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki w szkole. Prezentowany przez ucznia zasób wiedzy jest dosyć chaotyczny, mało uporządkowany i rzadko uwzględniający hierarchie ważności zjawisk i procesów kulturowych. W znikomy sposób wyjaśnia związki i relacje miedzy faktami, zjawiskami i procesami kulturowymi. Formułuje bardzo ograniczone wnioski. Wypowiedź ucznia jest nieuporządkowana, niepełna, wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy językowe i ortograficzne. Prace domowe ucznia są często niestaranne i nieprzemyślane. uczeń sporadycznie wypowiada się. Jedynie przy aktywnej i częstej pomocy nauczyciela rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności. Jego frekwencja na lekcjach jest wprawdzie niska, ale w przeważającej mierze usprawiedliwiona.
OCENA DOSTATECZNA Uczeń opanował wiadomości podstawowe ujęte w planie wynikowym na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Dysponuje niepełną wiedzą określoną programem nauczania, ale nie uniemożliwia mu to dalszej edukacji przedmiotowej w klasie programowo wyższej. Opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności, ale zapamiętywanie treści dominuje u niego nad ich rozumieniem. W obrębie poszczególnych tematów sygnalizuje około połowy wymaganych zagadnień. W czasie wypowiedzi ustnych i pisemnych przedstawia materiał rzeczowy w większości uporządkowany pod względem tematycznym. Przedstawia, w czasie prezentacji swej wiedzy, około połowy wymaganej przy temacie faktografii, nie popełniając przy tym znacznej ilości błędów. Trafnie określa ramy czasowo – przestrzenne tematów lokalizując fakty i zjawiska w czasie i przestrzeni społecznej i politycznej. Potrafi określić kolejność chronologiczna głównych wydarzeń. Nanosi daty i wydarzenia na os czasu przy pomocy nauczyciela. W ograniczonym stopniu prezentuje relacje i związki miedzy faktami, zjawiskami i procesami kulturowymi.
Dostrzega, w wąskim zakresie, zależności i związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zjawiskami dotyczącymi społeczeństwa. Posługuje się poprawnie terminologią i faktografią mieszczącą się w minimum programowym. Prace domowe często są staranne i przemyślane i w przeważającej mierze pozostają w związku z tematem zadania. W zeszycie przedmiotowym nie ma rażących braków, prowadzi go systematycznie Jest raczej mało aktywny na zajęciach. Ma przeciętną frekwencję na lekcjach, ale zawsze usprawiedliwioną.
OCENA DOBRA Uczeń opanował wiadomości z zakresu podstawowego i ponadpodstawowego objęte programem nauczania w sposób zadowalający. Ma wprawdzie niewielkie braki w zakresie wiedzy, ale udziela prawidłowych odpowiedzi naprowadzających na właściwy tok myślenia i poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych programem. Prawidłowo rozumuje, dostrzega podobieństwa i różnice. W czasie odpowiedzi ustnych i pisemnych przedstawia materiał rzeczowy uporządkowany pod względem tematycznym, zachowując niemal całkowicie hierarchię ważności danych faktów, zjawisk i procesów oraz porządek chronologiczny tematów i czyni to niemal bezbłędnie. Potrafi samodzielnie i precyzyjnie określić ramy czasowo przestrzenne danego zagadnienia czy zjawiska. Przedstawia zdecydowaną większość wymaganej faktografii, bez poważniejszych błędów. Formułuje, z nielicznym błędami, prawidłowe wnioski. Jego ocena wydarzeń i zjawisk nie budzi większych zastrzeżeń, ale częściowo jest stereotypowa.
OCENA BARDZO DOBRAPodejmowana przez ucznia i wykonywana samodzielnie analiza tekstów źródłowych zawiera jedynie nieliczne jednostkowe błędy rzeczowe, jest w większości kompletna, uporządkowana tematycznie i chronologicznie. Dokonuje właściwej selekcji informacji. Typowe zadania teoretyczne i praktyczne rozwiązuje całkowicie samodzielnie. Nabyte umiejętności przedmiotowe potrafi stosować w sytuacjach problemowych. Wiadomości nie tylko zapamiętuje, ale tez je rozumie. Wiedze czerpie nie tylko z podręcznika, ale także z innych źródeł informacji. Jego prace pisemne domowe są zawsze związane z tematem, zawierają własne przemyślenia i wnioski i nie posiadają błędów merytorycznych. Uczeń jest aktywny w klasie. Ma starannie i systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy. Posiada wysoką frekwencję na lekcjach – systematycznie uczęszcza na zajęcia  Wiedza o kulturze.
OCENA CELUJĄCA Uczeń w pełni przyswoił sobie wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe objęte podstawa programowa. Właściwie stosuje zdobyte umiejętności i wiedze. Posługuje się odpowiednim słownictwem.  Samodzielnie również rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne. Samodzielnie analizuje teksty źródłowe dokonując prawidłowej interpretacji wydarzeń, zjawisk i procesów kulturowych i oceniając ich wiarygodność i przydatność.   Wykazuje pełną i rzetelną znajomość poznanej faktografii, a wypowiedzi ustne i pisemne są bogate w treści, fakty, opinie i oceny, bez błędów językowych i ortograficznych i integrują wiedze uzyskana z różnych źródeł informacji. Podejmuje próby twórczego rozwijania własnych uzdolnień. Samodzielnie i poprawnie interpretuje dane statystyczne, wykresy i mapy. Samodzielnie wyciąga wnioski, formułuje problemy i pytania. Prezentuje na forum klasy własne sady i opinie uzasadniając je za pomocą trafnych argumentów w toku dyskusji. Jest bardzo aktywny na lekcjach, organizuje prace w grupie. Starannie wykonuje zadania domowe i dodatkowe. Chętnie angażuje się w rożnego rodzaju konkursy przedmiotowe. Posiada wzorowo prowadzony zeszyt przedmiotowy. Czynnie uczestniczy w lekcjach. Dokonuje pełnej oceny zjawisk, procesów i faktów w oparciu o szeroki zasób informacji. Starannie wykonuje dodatkowe zadania – referaty, biogramy, artykuły. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. Uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy.