Nauczyciel: Dariusz Wyżlic

1. ZASADY OGÓLNE:

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom zasady przedmiotowego systemu oceniania.
 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (również i rodzic) otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustala się w terminach i skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 6. Na ocenę semestralna i roczna z WOS składa się:
 • wiedza merytoryczna,
 • posługiwanie się terminologia właściwa przedmiotowi,
 • umiejętność uzasadniania, argumentowania,
 • sposób rozwiązywania problemów,
 • kreatywność, umiejętność komunikowania.

2. ZASADY OCENIANIA:

Prace pisemne:

 • zadania domowe w formie dłuższej wypowiedzi – referatu, opisu, notatki, wypracowania, albo w formie odpowiedzi na postawione pytania – łącznie do 6 prac w roku szkolnym.
 • wyznaczone przez nauczyciela prace podlegają ocenie.
 • przy ocenie pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczna, zawartość rzeczowa, wkład pracy ucznia, spójność językową oraz poprawność ortograficzna.

Kartkówki:

 • 5-10 minutowe kartkówki z ostatnich trzech lekcji bieżących – łącznie do pięciu w semestrze;
 • kartkówki są przez nauczyciela zapowiadane wcześniej,
 • kartkówka może obejmować również materiał ostatniej pracy domowej,
 • zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia ucznia z pisania kartkówki,
 • ocena uzyskana z kartkówki wyjątkowo może podlegać poprawie. O tym, która kartkówka może być poprawiona decyduje Nauczyciel.

Sprawdziany:

 • sprawdziany przeprowadza się po zrealizowaniu każdego działu programowego i obejmują one partie materiału składającą się na zakres danego działu programowego;
 • sprawdzian powinien być zapowiedziany, co najmniej tydzień przed terminem i poprzedzony lekcja powtórzeniowa;
 • uczeń zawsze wie ile może otrzymać punktów i za co przy ocenie danego sprawdzianu;
 • w przypadku nie pisania sprawdzianu, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek napisać go w określonym przez nauczyciela terminie, jeśli tego nie zrobi, jest to równoznaczne z oceną niedostateczną;
 • termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia;
 • prace pisemne ( w tym kartkówki i sprawdziany) są punktowane zgodnie z WSO.

Stopnie:

Stopnie szkolne oblicza się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:

 • 0% -29% -niedostateczny
 • 30% -50% -dopuszczający
 • 51% -70% -dostateczny
 • 71% -90% -dobry
 • 91% -96% -bardzo dobry
 • 97-100% – celujący

Ocena niedostateczna – poprawianie:

Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczna ma prawo do jej poprawy w ciągu pierwszego tygodnia od oddania przez nauczyciela ocenianych prac.

Przypadki szczególne:

W uzasadnionych przypadkach (na przykład choroba) należy poprawić ocenę niedostateczną w maksymalnym terminie dwóch tygodni od momentu oddania prac uczniom.

Pierwsza ocena, to jest niedostateczna, jest odnotowana w dzienniku obok poprawianej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Poprawa sprawdzianu odbywa się tylko raz w formie pisemnej.

3. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI:

 • uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach;
 • za aktywne uczestniczenie w lekcji –  uczeń może otrzymać nawet ocenę „bardzo dobry” wpisaną do dziennika.
 • brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela,
 • oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować ocena niedostateczna wpisana na danej lekcji do dziennika.

4. NIEPRZYGOTOWANIE:

 • uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu semestru,
 • zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje nie tylko brak opanowania wiadomości z ostatnich  trzech lekcji, ale również brak zadania domowego, oraz brak wymaganych pomocy  naukowych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy i inne);
 • nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuz po przerwie i  przywitaniu się nauczyciela z klasa – nie jest wymagane wtedy podanie przyczyny  nieprzygotowania.

5. ZESZYT PRZEDMIOTOWY:

 • uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji WOS i prowadzenia go systematycznie;
 • nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego ucznia w każdym czasie, stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną z wpisem do dziennika.

6. DALSZE POSTANOWIENIA:

 1. Każdej z wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia powinna odpowiadać jedna ocena cząstkowa w dzienniku.
 2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia w nauce cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja i systematyczność.
 3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika i zeszytu przedmiotowego.
 4. Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe i nadprogramowe.
 5. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej na piśmie nieobecności.
 6. Uczeń ma prawo zadać od nauczyciela uzasadnienia otrzymanej oceny, w razie wątpliwości i niejasności.
 7. Nauczyciel w wyznaczonym terminie udziela rodzicom informacji o ocenach bieżących i postępach ucznia w nauce.

7. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:

OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w stopniu koniecznym, pozwalającym na kontynuacje nauki na wyższym szczeblu, nie jest w stanie kontynuować nauki w klasie programowo wyższej. Nie rozumie podstawowych wiadomości, ujętych w planie wynikowym, myli je. Nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać problemu o elementarnym stopniu trudności. Nie opanował najważniejszych dat, pojęć, wydarzeń, nazwisk i innych podstawowych faktów. Ma poważne trudności w samodzielnym posługiwaniu się podstawowymi źródłami informacji. Nie zna przyczyn ani skutków wydarzeń omawianych zjawisk. Posługuje się bardzo nielicznymi terminami socjologicznymi, często błędnie. Zeszyt przedmiotowy prowadzi bardzo niesystematycznie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń, na lekcjach jest bierny. W ciągu roku szkolnego wykazuje frekwencję niższą niż 50%. Pomimo działań wspomagających ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń ma poważne braki w wiedzy i umiejętnościach przedmiotowych, ale przyswoił je w stopniu nieco poniżej wymagań programowych, z tego powodu nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywać nawet prostych zadań o niewielkim stopniu trudności, nie jest w stanie samodzielnie pracować i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Spore braki wiedzy w zakresie podstawy programowej nie uniemożliwiają mu jednak dalszej edukacji przedmiotowej w klasie programowo wyższej i nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki w szkole. Prezentowany przez ucznia zasób wiedzy jest dosyć chaotyczny, mało uporządkowany i rzadko uwzględniający hierarchie ważności zjawisk i procesów. Częściowo trafnie określa ramy czasowo – przestrzenne tematów. Uczeń potrafi określić kolejność chronologiczną głównych wydarzeń, nanosi daty i wydarzenia na os czasu przy wydatnej pomocy nauczyciela.  W znikomy sposób wyjaśnia związki i relacje miedzy faktami, zjawiskami i procesami społecznymi. Formułuje bardzo ograniczone wnioski. Wypowiedź ucznia jest nieuporządkowana, niepełna, wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy językowe i ortograficzne. Prace domowe ucznia są często niestaranne i nieprzemyślane, uczeń sporadycznie wypowiada się. Jedynie przy aktywnej i częstej pomocy nauczyciela rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności. Jego frekwencja na lekcjach jest wprawdzie niska, ale w przeważającej mierze usprawiedliwiona.
OCENA DOSTATECZNA Uczeń opanował wiadomości podstawowe ujęte w planie wynikowym na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Dysponuje niepełną wiedzą określona programem nauczania, ale nie uniemożliwia mu to dalszej edukacji przedmiotowej w klasie programowo wyższej. Opanował najważniejsze wiadomości i umiejętności, ale zapamiętywanie treści dominuje u niego nad ich rozumieniem. W obrębie poszczególnych tematów sygnalizuje około połowy wymaganych zagadnień. W czasie wypowiedzi ustnych i pisemnych przedstawia materiał rzeczowy w większości uporządkowany pod względem tematycznym, zachowując hierarchie ważności rozpatrywanych faktów i zjawisk oraz porządek chronologiczny. Przedstawia, w czasie prezentacji swej wiedzy, około połowy wymaganej przy temacie faktografii, nie popełniając przy tym znacznej ilości błędów. Trafnie określa ramy czasowo – przestrzenne tematów lokalizując fakty i zjawiska w czasie i przestrzeni społecznej i politycznej. Potrafi określić kolejność chronologiczna głównych wydarzeń. W ograniczonym stopniu prezentuje relacje i związki miedzy faktami, zjawiskami i procesami społecznymi.
Dostrzega, w wąskim zakresie, zależności i związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zjawiskami dotyczącymi społeczeństwa. Posługuje się poprawnie terminologią socjologiczną i faktografią mieszczącą się w minimum programowym. Prace domowe często są staranne i przemyślane i w przeważającej mierze pozostają w związku z tematem zadania. W zeszycie przedmiotowym nie ma rażących braków, prowadzi go systematycznie Jest raczej mało aktywny na zajęciach. Ma przeciętną frekwencję na lekcjach, ale zawsze usprawiedliwioną.
OCENA DOBRA Uczeń opanował wiadomości z zakresu podstawowego i ponadpodstawowego objęte programem nauczania w sposób zadowalający. Ma wprawdzie niewielkie braki w zakresie wiedzy, ale udziela prawidłowych odpowiedzi naprowadzających na właściwy tok myślenia i poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności i wymagające opanowania umiejętności przewidzianych programem. Prawidłowo rozumuje, dostrzega podobieństwa i różnice. W czasie odpowiedzi ustnych i pisemnych przedstawia materiał rzeczowy uporządkowany pod względem tematycznym, zachowując niemal całkowicie hierarchię ważności danych faktów, zjawisk i procesów oraz porządek chronologiczny tematów i czyni to niemal bezbłędnie. Potrafi samodzielnie i precyzyjnie określić ramy czasowo przestrzenne danego zagadnienia czy zjawiska. Przedstawia zdecydowaną większość wymaganej faktografii, bez poważniejszych błędów. Formułuje, z nielicznym błędami, prawidłowe wnioski. Jego ocena wydarzeń i zjawisk nie budzi większych zastrzeżeń, ale częściowo jest stereotypowa.
OCENA BARDZO DOBRAPodejmowana przez ucznia i wykonywana samodzielnie analiza tekstów źródłowych zawiera jedynie nieliczne jednostkowe błędy rzeczowe, jest w większości kompletna, uporządkowana tematycznie i chronologicznie. Dokonuje właściwej selekcji informacji. Typowe zadania teoretyczne i praktyczne rozwiązuje całkowicie samodzielnie. Nabyte umiejętności przedmiotowe potrafi stosować w sytuacjach problemowych. Rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Wiadomości nie tylko zapamiętuje, ale tez je rozumie. Wiedze czerpie nie tylko z podręcznika, ale także z innych źródeł informacji. Jego prace pisemne domowe są zawsze związane z tematem, zawierają własne przemyślenia i wnioski i nie posiadają błędów merytorycznych. Uczeń jest aktywny w klasie. Ma starannie i systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy. Posiada wysoką frekwencję na lekcjach – systematycznie uczęszcza na zajęcia  WOS.
OCENA CELUJĄCAUczeń w pełni przyswoił sobie wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe objęte podstawa programowa. Właściwie stosuje zdobyte umiejętności i wiedze. Posługuje się odpowiednim słownictwem. Samodzielnie podaje odpowiedzi, ocenia fakty, procesy i zjawiska rzeczywistości społeczno-politycznej. Samodzielnie również rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne. Samodzielnie analizuje teksty źródłowe dokonując prawidłowej interpretacji wydarzeń, zjawisk i procesów społecznych i politycznych i oceniając ich wiarygodność i przydatność. Potrafi integrować wiedze z rożnych źródeł informacji w czasie swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ma bardzo dobrą orientację we współczesnej rzeczywistości politycznej i społeczno -gospodarczej Polski i świata. Wykazuje pełną i rzetelną znajomość poznanej faktografii, a wypowiedzi ustne i pisemne są bogate w treści, fakty, opinie i oceny, bez błędów językowych i ortograficznych i integrują wiedze uzyskana z różnych źródeł informacji. Podejmuje próby twórczego rozwijania własnych uzdolnień. Samodzielnie i poprawnie interpretuje dane statystyczne, wykresy i mapy. Samodzielnie wyciąga wnioski, formułuje problemy i pytania. Prezentuje na forum klasy własne sądy i opinie uzasadniając je za pomocą trafnych argumentów w toku dyskusji. Jest bardzo aktywny na lekcjach, organizuje prace w grupie. Starannie wykonuje zadania domowe i dodatkowe. Chętnie angażuje się w rożnego rodzaju konkursy przedmiotowe. Posiada wzorowo prowadzony zeszyt przedmiotowy. Czynnie uczestniczy w lekcjach. Dokonuje pełnej oceny zjawisk, procesów i faktów w oparciu o szeroki zasób informacji. Starannie wykonuje dodatkowe zadania – referaty, biogramy, artykuły. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. Uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy.