I Katolickie Liceum Społeczne rozpoczęło pracę w roku szkolnym 1991/92. Otrzymało dekret biskupi i uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Urząd miasta stoł. Warszawy pod nr. 41/LO/93[2]. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Warszawie decyzją nr OK-5011/99/92 z dnia 13.04.1992. Od początku swego istnienia do czerwca 2016 roku miała swą siedzibę w budynku katechetycznym parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Od września 2016 szkoła działała w nowym miejscu na Natolinie. Obecnie nasza instytucja działa na Mokotowie, w budynku przy ulicy Bobrowieckiej 9 (budynek A, 2. piętro).

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w taki sposób, by osiągała najlepsze, zgodne ze swymi możliwościami wyniki. Każdy powinien rozwijać swe przymioty intelektualne, moralne i fizyczne oraz przygotowywać się do czynnego udziału w życiu społecznym.

W naszym liceum jest miejsce nie tylko dla doskonałych, ale również dla poszukujących i błądzących, którym pragniemy pomóc w odnalezieniu właściwej drogi. Szkoła pracuje z uczniami zdolnymi, o sprecyzowanej wizji przyszłości, jak również z tymi wymagającymi szczególnego wsparcia. Kameralne warunki i niewielkie zespoły klasowe sprawiają, że możliwe jest u nas realizowanie personalistycznej wizji wychowania. Wychowawcy , nauczyciele i personel znają każdego ucznia – są życzliwymi i opiekuńczymi przewodnikami.

Wielu absolwentów kieruje do nas młodsze rodzeństwo, kuzynów i znajomych. Może to być odbierane jako wyraz akceptacji zaproponowanego przez I KLS modelu kształcenia i wychowania.