Program wychowawczy

 

 

 1. Koncepcja wychowania
 2. Cele i zadania wychowawcze liceum
 3. Zadania nauczycieli
 4. Rola rodziców
 5. Metody pracy wychowawczej
 6. Zwyczaje i obyczaje szkolne

I. Koncepcja wychowania

Wychowanie w I Katolickim Liceum Społecznym oparte jest na chrześcijańskiej koncepcji wychowania, wyrastającej z Ewangelii i wychowawczych doświadczeń Kościoła, a także na współczesnych doświadczeniach myśli pedagogicznej. Dla realizacji celów szkoła przyjmuje następujące założenia organizacyjne:

 • codzienna wspólna poranna modlitwa
 • jedna godzina wychowawcza w tygodniu
 • wspólne spędzanie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli i uczniów
 • spotkania pozalekcyjne w ramach wyjść do teatru, kina, na wystawy
 • wyjazdy na rekolekcje
 • wycieczki szkolne
 • comiesięczne zebrania z rodzicami dla omówienia procesów wychowawczego i dydaktycznego
 • konsultacje nauczycieli, psychologa szkolnego, księdza prefekta i rodziców dotyczące przebiegu procesu wychowawczego w szkole

II. Cele i zadania wychowawcze liceum

Szkoła kształci młodzież w zakresie liceum ogólnokształcącego, w duchu wartości chrześcijańskich i narodowych, zgodnie z nauką Kościoła i najlepszymi tradycjami patriotycznymi.

Szkoła stara się wychowywać ludzi, którzy w codziennej praktyce, w życiu osobistym i społecznym, realizują wskazania Ewangelii.

Celem szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów i przygotowanie ich do samodzielnego życia oraz godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata i Kościoła.

Cele i zadania szkoła realizuje umożliwiając uczniowi:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości
 • dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia bądź wykonywania zawodu
 • rozwijania zainteresowań, realizowania indywidualnych programów nauczania

III. Zadania nauczycieli

Szkoła oczekuje, że pracujący w niej nauczyciele będą dla swoich wychowanków prawdziwymi mistrzami na ścieżkach nauki i wiary. Dlatego szkoła zobowiązuje nauczycieli do:

 • życia wiarą, które objawia miłość i promieniuje dobrem
 • pielęgnowania życia wewnętrznego
 • rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych
 • prezentowania wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych i ich doskonalenia
 • twórczego kształtowania osobowości swoich wychowanków poprzez nawiązanie z nimi bliskiego i przyjacielskiego kontaktu oraz stawiania wymagań proporcjonalnie do możliwości ucznia
 • pracy z uczniami nieograniczającej się tylko do terenu samej szkoły i czasu lekcyjnego
 • udziału w dniach skupienia i rekolekcjach formacyjnych w każdym roku szkolnym.

IV. Rola rodziców

Szkoła realizuje swoje zadania wychowawcze we współpracy z rodzicami, których wspomaga w trudnym dziele wychowania, pamiętając jednak, że to rodzina jest pierwszym i najważniejszym miejscem formacji dzieci, edukując je poprzez miłość. Cele te są realizowane zwłaszcza przez ciągły kontakt telefoniczny i osobisty rodziców z wychowawcą.

V. Metody pracy wychowawczej

Za ojcem Jackiem Woronieckim uznajemy, że najważniejszą dyrektywą metodyczną w pracy wychowawczej jest nauczanie słowem a wychowywanie czynem. Sprzyjają temu zwłaszcza:

 • kontakty osobowe
 • rozmowa
 • dyskusje i warsztaty
 • wspólne przedsięwzięcia pozaszkolne

Rozwojowi wychowanków sprzyja także zastosowanie nowoczesnych metod nauczania:

 1. angażowanie bliskiego, osobistego kontaktu
 2. położenia akcentu na sprawności i umiejętności
 3. uczynienie z wiedzy narzędzia, a nie celu, celem nauczania jest uczeń
 4. oparcie nauczania na zainteresowaniach
 5. aktywizacja poprzez wprowadzenie metod warsztatowych
 6. ukazywanie wiedzy jako części większej całości
 7. wskazywanie na celowość uczenia się, motywacja
 8. oparcie wiedzy na doświadczeniu
 9. nieinformowanie, a stwarzanie sytuacji

W procesie edukacji wychowanie wiąże się też z kształceniem tzw. umiejętności kluczowych, to jest umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 3. efektywnego współdziałania w zespole
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 5. operowania informacjami i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

VI. Zwyczaje i obyczaje szkolne

Zadania wychowawcze szkoła realizuje także poprzez podtrzymywanie i rozwijanie własnej tradycji:

 • codzienną poranną wspólną modlitwę
 • uroczyste obchodzenie świąt kościelnych
 • adwentowy dzień skupienia oraz rekolekcje wielkopostne
 • opłatek ogólnoszkolny i opłatki klasowe
 • śniadanie wielkanocne